SUPPLY SERVICES

Mr. LE MINH DUONG

Director

IPC CENTRAL VIETNAM


Tel: 0888123469

Email: leminhduong@mpi.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung (IPCC) là đơn vị thuộc Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư trên địa bàn từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và 05 tỉnh Tây Nguyên.

- Làm đầu mối hỗ trợ và phối hợp với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên xây dựng chương trình, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

- Làm đầu mối tiếp nhận, tham mưu và tổng hợp việc xây dựng, thực hiện các đề án thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

- Làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư của các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

- Hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, hình thành dự án đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình dự án (bao gồm cả xúc tiến đầu tư ra nước ngoài).

- Chủ trì tổ chức các cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư để xúc tiến đầu tư.

- Làm đầu mối tiến hành các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư; tham gia in ấn, xuất bản các tài liệu hướng dẫn, quảng bá về môi trường đầu tư của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

- Cung cấp các dịch vụ có thu như: cung cấp thông tin, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, đối tác, địa điểm đầu tư, tư vấn chính sách, chiến lược kinh doanh, lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các tỉnh miền Trung – Tây nguyên.

- Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức.